Sahte Fatura Düzenleyen Mükelleflere ve Bunların Ortak/Yöneticilerine Getirilen Teminat Uygulamasının Detayları Belli Oldu

1.Giriş:

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; bu Kanun ile Gümrük Kanunu başta olmak üzere vergi uygulamaları, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunun da muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Bahsi geçen Kanunun 1.maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa, Kanunun yayım tarihi olan 11 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesi eklenmiş ve eklenen bu madde ile, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi için idareye teminat göstermeleri istenmiştir. yeniden mükellefiyet tesis edilebilmesi için 75,000,00 TL’den ve sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10’undan az olmamak üzere teminat şartı aranmaya başlamıştır. Belirlenen bu teminat tutarı 11 nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenen tutar olup bu tutar her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen Yeniden Değerleme oranında artırılmaktadır. 2017 yılı için teminat tutarı 476 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 90.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tarafımızca bazı belirleme ve tespitler yapılmış olup bunlar aşağıdaki gibidir:

– Vergi incelemeleri sonucunda bir mükellefin kısmen veya tamamen sahte fatura düzenlediği hususu tespit edildiğinde Vergi Tekniği Raporu düzenlenmektedir. Düzenlenen bu raporlarda aylık bazda kesilen faturaların KDV dahil toplam tutarları ile KDV matrahları kıyaslanmak ta ve büyük olan tutar o dönem için dikkate alınmaktadır.

– Tebliğ’de TAMAMEN SAHTE FATURA DÜZENLEYENLER ile gerçek faaliyeti yanında KISMEN DE OLSA SAHTE FATURA DÜZENLEYENLER arasında ayrımına gidilmiştir.

– Ortaklık payı belirlenirken % 10 sınırı esas alınmış ancak ödeme husunda ortağın kendi hissesine düşen payın

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

2.595 Yorumlar

  1. nuctuadvadals diyor

    d